Snow

 شرایط استفاده از کانگورو

1)شرایط استفاده از کانگورو : شرایط استفاده از خدمات وبسایت و نرمافزار کانگورو عبارت است از قراردادی که فی مابین کاربر وبسایت ونرم افزار کانگورو و کسب وکار کانگورو منعقد میشود و استفاده از کلیه ی خدمات کسبوکار کانگورو از قبیل امکانات فنی به منظور کنترل تلفن همراه فرزندان از جانب والدین، ارائهی محتوای آموزشی، تصاویر و ویدیوها و به صورت کلی تمامی بخشهای مختلف وبسایت و نرمافزار کانگورو به منزلهی قبول این قرارداد می باشد . 

2)مستندات قانونی : با استناد به ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران )کلیه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است( و ضمن رعایت دقیق ماده 190 قانون مدنی و همچنین رعایت موازین شرعی، حقوقی، اخالقی و عرفی، این قرارداد فیمابین کسبوکار کانگورو به عنوان طرف اول و کاربر وبسایت و نرمافزار کانگورو به عنوان طرف دوم منعقد میگردد .

3)کسبوکار کانگورو :

1 -کانگورو : امروزه دغدغهی اکثر والدین، استفادهی زیاد و نامناسب فرزندانشان از گوشی تلفن همراه میباشد. کانگورو عبارت است از وبسایت و نرمافزار مراقبت از کودکان که آنها را از بهرهمندی از تلفن همراه و تبلت و بازیهای مرتبط با آن محروم نمینماید بلکه به سمتی هدایت میکند که وارد یک ساختار استفاده بهینه گردند تا عالوه بر مصرف کمتر، برخی از مهارتهای فردی آنها نیز تقویت گردد. کانگورو با هدف بهبود ارتباط نسل جدید با تکنولوژی شروع به فعالیت کرده است و نه تنها از تاثیرات نامناسب تکنولوژی بر کودکان میکاهدبلکه باعث تقویت برخی از مهارتهای فردی کودک نیز میگردد. هدف کانگورو صرفا نگهبانی یا محافظت هوشمند از کودکان نیست بلکه همواره سعی در بهبود شرایط و آموزش و ارتقاء سواد رسانهای جامعه دارد.

بیشتر