Snow

 شرایط استفاده از کانگورو

1) شرایط استفاده از کانگورو : شرایط استفاده از خدمات وبسایت و نرمافزار کانگورو عبارت است از قراردادی که فیمابین کاربر وبسایت و نرمافزار کانگورو و کسبوکار کانگورو منعقد میشود و استفاده از کلیه ی خدمات کسب وکار کانگورو از قبیل امکانات فنی به منظور کنترل تلفن همراه فرزندان از جانب والدین، ارائه ی محتوای آموزشی، تصاویر و ویدیوها و به صورت کلی تمامی بخشهای مختلف وبسایت و نرم افزار کانگورو به منزله ی قبول این قرارداد می باشد .

2) مستندات قانونی : با استناد به ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران (کلیه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است) و ضمن رعایت دقیق ماده 190 قانون مدنی و همچنین رعایت موازین شرعی، حقوقی، اخلاقی و عرفی، این قرارداد فیمابین کسب وکار کانگورو به عنوان طرف اول و کاربر وبسایت و نرمافزار کانگورو به عنوان طرف دوم منعقد میگردد .

3) کسب وکار کانگورو :

1- کانگورو : امروزه دغدغه ی اکثر والدین، استفاده ی زیاد و نامناسب فرزندانشان از گوشی تلفن همراه میباشد. کانگورو عبارت است از وبسایت و نرم افزار مراقبت از کودکان که آنها را از بهره مندی از تلفن همراه و تبلت و بازی های مرتبط با آن محروم نمی نماید بلکه به سمتی هدایت میکند که وارد یک ساختار استفاده بهینه گردند تا علاوه بر مصرف کمتر، برخی از مهارتهای فردی آنها نیز تقویت گردد. کانگورو با هدف بهبود ارتباط نسل جدید با تکنولوژی شروع به فعالیت کرده است و نه تنها از تاثیرات نامناسب تکنولوژی بر کودکان می کاهد، بلکه باعث تقویت برخی از مهارتهای فردی کودک نیز میگردد. هدف کانگورو صرفا نگهبانی یا محافظت هوشمند از کودکان نیست بلکه همواره سعی در بهبود شرایط و آموزش و ارتقاء سواد رسانهای جامعه دارد.